5. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“

5. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“ Cieľom konferencie bolo informovať verejnosť o poskytovaní komplexnej pomoci a podpory obetiam domáceho násilia prostredníctvom projektu „LUNA, n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne“ v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Dňa […]

Pokračovanie kampane v rámci vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Pokračovanie kampane v rámci vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/ Téma kampane je „Šírenie vedomostí o dostupnosti služieb v danom regióne“, ktorá je primárne zameraná na odprezentovanie Bezpečného ženského domu Luna a Poradenského centra Luna ako pomáhajúcich subjektov poskytujúcich pomoc a podporu obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Cieľovou skupinou je široká verejnosť, primárne ženy a […]

Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska

Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska V rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka prieskumu informovanosti o Grantoch EHP a Nórska. Dotazník bol pripravený zo strany Národného kontaktného bodu pre FM EHP a NFM. Dotazník je verejne dostupný a je možné ho vyplniť TU

Vzdelávanie v BŽD

Vzdelávanie v BŽD Prostredníctvom realizácie projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sa vo februári 2023 uskutočnil druhý tematický okruh vzdelávania pre odborný personál BŽD. Tento druhý tematický okruh sa týkal tém ako stres manažment, trauma, krízová intervencia, stabilizačné technika a bezpečnostné opatrenia vo vzťahu s klientom. 

Opravy na budove BŽD

Opravy na budove BŽD Vďaka realizácií projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sa nám podarilo zrealizovať zákazku „Opravy na budove BŽD“, prostredníctvom ktorej sme opravili fasády, omietky, sokle a dlažby na budove.

Kampaň v rámci vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Kampaň v rámci vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/ V rámci realizácie projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ je realizovaná kampaň A – Vzdelávanie a marketingová komunikácia. Téma kampane je „Čo sa považuje za domáce a rodovo podmienené násilie“. Mnoho iniciatív zameraných na zvyšovanie povedomia, ktoré boli realizované sa sústredili explicitne […]

Vybudovaním terapeutickej záhrady chceme zlepšiť podmienky pre deti

Vybudovaním terapeutickej záhrady chceme zlepšiť podmienky pre deti Prostredníctvom realizácie projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne, kód projektu DGV02 sme vybudovali terapeutickú záhradu – bezpečný priestor v exteriéri zariadenia v podobe záhrady so záhradným domčekom, ktorý bude slúžiť ako základ pre rôzne formy terapie vzťahu matka – dieťa, ktorý je často […]

4. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“

4. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“ Na celom svete sa 25. novembrom začína 16 dní aktivizmu, v priebehu ktorých sa organizujú aktivity upozorňujúce na potrebu  opatrení zameraných  na odstraňovanie násilia páchaného na ženách, ktoré je závažným celospoločenským problémom a týka sa nás všetkých. Týchto 16 dní je príležitosť pre nás všetkých […]