Ženský domov Trenčín

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 07/2015 – 04/2017

Program: Domáce a rodovo podmienené násilie

Číslo projektu: DGV03002

Projektový grant: Nórsky finančný mechanizmus, spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 739 840 € 

Ciele projektu: Zriadenie nového ženského bezpečného domu, ktorý bude spĺňať minimálne Európske štandardy i časť cenného nadštandardu pre bezpečné bývanie matiek s deťmi, obete partnerského, rodovo podmieneného násilia s prihliadnutím na požiadavky bezbariérového riešenia objektu, v ktorom budú klientom poskytované komplexné služby opierajúc sa o princíp posilnenia práv obete.

Zhrnutie projektu: Problémom súčasnej spoločnosti je, že napriek deklaráciám rovnosti medzi pohlaviami sú ženy v mnohých oblastiach života /napr. odmeňovanie v zamestnaní, postavenie v riadiacich funkciách, v politike) diskriminované. Práve finančná závislosť na partnerovi je jedným z faktorov podieľajúcich sa na moci muža nad ženou. Mnohé ženy v obave z nemožnosti zabezpečiť si bývanie a príjem pre seba a svoje deti, zotrvávajú pri násilníkovi. Bezpečný ženský dom je miestom, kde je možné ženám a ich deťom zabezpečiť základné životné potreby, zmierniť ich ujmy, posilniť sebadôveru a sebavedomie, podporiť ich v budovaní pocitu nezávislosti od násilníka a umožniť im štart do plnohodnotného života. 

Tento projekt umožní vybudovanie kapacít pre bezpečné bývanie žien a detí v Trenčianskom samosprávnom kraji, v meste Trenčín, ktoré je krajským mestom poskytujúcim dostatočné možnosti pre zaistenie anonymity a bezpečia našich klientok. Jedná sa o výstavbu úplne nového objektu. Dom pre ženy je navrhnutý tak, aby plnil funkcie útočiska pre ženy a deti, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. V Bezpečnom ženskom dome sa bude poskytovať sociálne, právne a psychologické poradenstvo. 

V rámci projektu sa zameriame aj na zvýšenie informovanosti prostredníctvom informačných kampaní Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorých cieľom bude zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o násilí na ženách, ktoré je často ťažko odhaliteľné a navonok skryté a tiež o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch.

Vyhodnotenie projektu: Bezpečný ženský dom sa podarilo sprevádzkovať  v 05/2017. V zariadení sa nachádza 21 bytových jednotiek s kapacitou 53 osôb. Každý byt má vlastné sociálne zariadenie, vybavenú kuchynskú linku, chladničku, TV prijímač, nábytok. V spoločných priestoroch sa nachádza vstupná hala, terapeutická miestnosť, herňa pre deti, práčovňa, kuchynka a kancelária sociálnych pracovníčok. Súčasťou zariadenia je veľký dvor a záhradná terasa. Nachádza sa v bezpečnom prostredí v uzavretom areáli chránenom kamerovým systémom. 

BŽD poskytuje sociálne, psychologické a právne poradenstvo. 

Partneri projektu: Trenčiansky samosprávny kraj, Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, International Development Norway AS, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Projektová zmluva: 1024/2015 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)