Bezpečný ženský dom pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Vznikol v roku 2017, vďaka podpore grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaniu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Je zariadením núdzového bývania v zmysle § 29 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poskytuje ubytovanie na určitý čas, nevyhnutný na zabezpečenie krízovej intervencie, ochrany a podpory, špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Telefón: 0908 466 100 (počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod.)

Bezplatná krízová linka: 0951 27 27 27,
e-mail: bzdluna@gmail.com