Bezpečný ženský dom Luna

Bezpečný ženský dom vznikol v roku 2017, vďaka podpore grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR.
Bezpečný ženský dom je zariadenie núdzového bývania v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ktorom náš odborný tím poskytuje ženám zažívajúcim násilie a ich deťom krízovú intervenciu, sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. BŽD poskytuje ubytovanie na určitý čas, nevyhnutný na zabezpečenie krízovej intervencie, ochrany a podpory.

Sociálne poradenstvo je zamerané na pomoc a podporu v oblastiach bezpečnosti, zdravia, práce, financií, rodičovských zručností a bývania. Ženy podporujeme v ich opätovnom získaní
sebaúcty a posilňujeme princíp svojpomoci individuálnym poradenstvom aj pravidelnými sociálnymi a psychologickými komunitami, kde s nimi trénujeme a rozvíjame emocionálne a sociálne kompetencie –sebapoznanie, sebahodnotu, sebaúctu, sebaprijatie, asertivitu, komunikáciu, riešenie konfliktov, apod. Ženy a ich deti majú možnosť v súlade so svojimi potrebami realizovať sa pri rôznych aktivitách, ako cvičenie, práca v záhrade, úpravy areálu, varenie, pečenie, šitie, výroba sezónnych dekorácií a podobne.

Psychologické poradenstvo je zamerané na zmiernenie traumy spôsobenej dlhodobým domácim násilím – práca so strachom, úzkosťou, nácvik asertivity, zmiernenie psychických problémov na fyzické zdravie a pod.

V spolupráci s odborným personálom bolo matkám poskytované aj poradenstvo zamerané na zlepšenie rodičovských zručností, posilnenie rodičovského vzťahu a vytvorenie bezpečného domáceho priestoru pre emocionálny rozvoj detí.

Špeciálna pedagogička sa spolu s matkami prostredníctvom individuálnych konzultácií zameriavala aj na výchovné problémy, problémy spojené s učením, v poradenstve sa taktiež zameriava na edukáciu v prípade dieťaťa so špeciálnovýchovnými potrebami.

Záujemkyne o služby BŽD sú prijímané prostredníctvom Intervenčného centra LUNA.

Telefón: 0908 466 100 (počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod.)
Bezplatná krízová linka: 0951 27 27 27,

e-mail: bzdluna@gmail.com