Život bez násilia - bezpečný ženský domov LUNA Trenčín

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 09/2018 – 05/2020

Projektový grant: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 193 008,90 €

Cieľ projektu: Cieľom projektu „Život bez násilia – Bezpečný ženský domov Trenčín“ je zvýšiť kvalitu, odbornosť a efektivitu služieb poskytovaných z dôvodu eliminovania domáceho rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Cieľom je zabezpečiť komplexnú ochranu, pomoc a podporu na základe potrieb obetí zažívajúcich domáce násilie a posilniť odborné kapacity a ich kompetencie.

Zhrnutie projektu: Aktivity posilňujú reintegračný program so zabezpečením bezpečia obetí – žien, ich potrebu k spoločenskej, sociálnej zmene a k zlepšeniu životnej situácie. V poskytovaní komplexnej podpory a pomoci je zahrnuté právne, psychologické poradenstvo, pomoc v otázkach bezpečného bývania, zdravia a financií, uplatnenia sa na trhu práce a osamostatnenia sa. Predmetom projektu je zvýšenie odborných kompetencií personálu, jeho zastabilizovanie a následne zvýšenie počtu obetí domáceho rodovo podmieneného násilia využívajúcich služby v zariadení.

Výsledky projektu: Rozvoj, rozšírenie a skvalitnenie bezplatného psychologického, právneho a sociálne poradenstva, skvalitnenie ambulantného poradenstva.