Naše projekty

realizované projekty a ich dokumentácia

Luna, n.o. bezpečný ženský domov trenčín

O projekte
Spustenie a realizácia

V Trenčianskom kraji chýba vyššie povedomie ohľadom témy domáceho a rodovo podmieneného násilia u chlapcov a mužov. V súvislosti s úvahami o možnostiach riešenia sa do popredia dostáva na prvý pohľad jednoduchá, no kľúčová otázka – čo to vlastne domáce násilie je? Kedy možno isté správanie charakterzovať ako násilie? Aké prejavy zahŕňa a čo ním naopak nie je? Kde je hranica medzi spoločensky akceptovateľným? Na všetky tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať v rámci našich komunikačných kampaní. 

LUNA n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne” získal grant z Nórska v sume 600 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 90 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zabezpečiť pokračovanie a rozvoj prevádzky BŽD a poradenského centra, ktoré spravuje LUNA, n.o..

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Miesto realizácie

Projekt Luna, n.o. Bezpečný ženský domov Trenčín sa bude realizovať predovšetkým v Trenčianskom samosprávnom kraji a okolí. Teda v okolí miesta, kde sa nachádzajú obete partnerského násilia. Hlavne sa však budeme zameriavať na Trenčín, Ilavu, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Myjavu, Partizánske, Prievidzu, Považskú Bystricu. 

Zhrnutie projektu 


Viaceré iniciatívy zamerané na zvyšovanie povedomia a spomenutej téme sa sústredilo explicitne alebo imlicitne na ženy, ako na potenciálne obete rôznych foriem násilia. V našej iniciatíve by sme sa chceli zamerať na zvýšenie povedomia u chlapcov a mužov a to nielen ako potenciálnych páchateľov, ale aj ako členov spoločnosti, ktorí predstavujú dôležitú úlohu v eliminácii sexizmu a násilia páchaného na ženách zo strany mužov. Zároveň považujeme za potrebné zamerať sa všeobecne na mladých ľudí, v zmysle eliminácie násilníckeho správania sa v intímnych vzťahoch, ako aj eliminácie rodových stereotypov, ktoré takéto správanie podnecujú.

Projektová zmluva
Partneri

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj zodpovedá za komplexný rozvoj regiónu a má eminentný záujem aj o sprístupnenie služieb pre ženy a ich deti ohrozené násilím. Vstup TSK ako partnera do projektu predstavuje dôležitú podmienku pre realizáciu zadefinovaných aktivít s cieľom dosiahnutia výstupov a výsledkov projektu. Partnerstvom regionálnej samosprávy so subjektami poskytujúcimi služby v danej oblasti nadobudnú aktivity regionálny rozmer a povedomie o nich bude šírené vo väčšom rozsahu. Poskytované ubytovacie kapacity, resp. služby s primárnam cieľom umožnenia návratu matky a dieťaťa do ich prirodzeného prostredia sa tak stanú dostupnejšie pre väčšiu cieľovú skupinu potenciálnych klientiek. Tak isto ako aj s ÚPSVaR, aj s TSK máme spoluprácu nadviazanú už dlhodobejšie, od roku 2015 kedy boli našim parterom v rámci realizovaného projektu.

Kontakt:
Mgr. Michaela Bierovská
+421 901 918 157
+421 32 6555 568
michaela.bierovska@tsk.sk
https://www.tsk.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Partnerská organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je priamo podriadená Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vie nápomocná v oblasti výchovných problémov s deťmi, pri rozvode rodičov, mapuje situáciu a napomáha pri problémoch v súvislosti týrania blízkej a zverenej osoby, pomáha s náhradnou starostlivosťou. Partnerstvom s takýmto subjektom z oblasti verejnej správy dosiahneme nielen komplexnosť poskytovaných služieb pre klientky, ale aj možnosť poskytnúť služby klientkám z iných regiónov, zároveň im budeme vedieť poskytnúť adekvátne poradenstvo v súvislosti so štátnymi sociálnymi dávkami a zamestnanosťou. Partner je členom rôznych pracovných skupín zaoberajúcich sa danou problematikou aj v iných štátoch a regiónoch, má prehľad o tom ako sa táto problematika rieši v zahraničí. Partnerstvom sa napomôže rozšíriť sieť spolupracujúcich štruktúr, nielen na partnerov projektu ale rozšíri sa to aj o partnerov partnerskej organizácie. S ÚPSVaR máme spoluprácu nadviazanú už dlhodobo – od roku 2015 kedy boli naším partnerom v rámci realizovaného projektu. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná o existujúce partnerstvo v rámci už dlhodobo existujúceho partnerského tímu.

Kontakt:
Ing. Boris Ilkyw
+421 904 593 437
+421 32 2440 101
boris.ilkyw@upsvr.gov.sk
https://www.upsvr.gov.sk/

SWAN Mobile, a. s.

SWAN Mobile, a.s., disponuje možnosťou na poskytnutie ľahko zapamätateľného telefónneho čísla po dobu trvania projektu LUNA n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne. Vstup SWAN Mobile, a.s., ano partnera projektu predstavuje uľahčenie prístupu ku krízovej linke, vďaka ľahko zapamätateľnému číslu, berúc do úvahy, že vo väčšine situácii sa stáva, že žena nemá príliš veľa času a musí si telefónne číslo rýchlo zapamätať. Preto voľba tohto typu čísla by mohla mať dopad na jednoduchšie “dovolanie sa pomoci” pre ženy a deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Zároveň, toto číslo bude ľahko zapamätateľné aj pre tých, ktorí poznajú či už ženu alebo dieťa, ktoré je takémuto násiliu vystavené a teda ľahšie budú schopní kontaktovať neziskovú organizáciu.

Kontakt:
Zuzana Jakúbková
Mob: +421 950 040 334
zuzana.jakubkova@swan.sk
https://www.swan.sk/

výZVY NA PREDKLADANIE PONÚk

VÝSTAVBa TERAPEUTICKEJ ZÁHRADY 2022

Obstaranie hybridného automobilu 2023
ZMLUVY A OBJEDNÁVKY

Projekt Ženský domov Trenčín

O projekte

V Trenčianskom kraji chýbala prítomnosť zariadenia pre ženy a ich deti zažívajúce domáce násilie, preto cieľom neziskovej organizácie LUNA n. o. bolo vybudovať takéto zariadenie s názvom BŽD (Bezpečný ženský domov) pre obete domáceho násilia.

Vďaka projektu Ženský domov Trenčín č. DGV03002, ktorý je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci „Programu SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie“ sa podarilo neziskovej organizácii vybudovať nové zariadenie s názvom Bezpečný ženský domov pre ženy a ich deti zažívajúce domáce a rodovo podmienené násilie v Trenčíne.

Informácie o Nórskom finančnom mechanizme nájdete tu: http://www.eeagrants.sk

V zariadení BŽD sa nachádza 21 bytových jednotiek s kapacitou 53 osôb. Každý byt má balkón alebo terasu (záleží od plochy m² bytu), samostatnú vybavenú kuchynskú linku, chladničku, TV prijímač, skriňu, postele, stôl, stoličky (podľa počtu osôb na izbe), WC a sprchu. V spoločných priestoroch sa nachádza vstupná hala, terapeutická miestnosť, herňa pre deti, práčovňa a ambulancia. Súčasťou zariadenia je veľký dvor a záhradná terasa. Nachádza sa v bezpečnom prostredí v uzavretom areáli chránenom kamerovým systémom s nepriehľadným plotom.

Zariadenie BŽD poskytuje:

• pobytovú sociálnu službu,

• nepretržitú krízovú linku,

• psychologické poradenstvo,

• krízovú intervenciu,

• sociálne poradenstvo,

• právne poradenstvo,

• vzdelávanie pre klientky (rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti),

• sprevádzanie na súd alebo políciu.

Dĺžka pobytu je prispôsobená tomu, ako dlho bude klientka potrebovať ochranu a podporu.

Klientky môžu pochádzať aj s iného samosprávneho kraja, prioritne sa však zameriavame na okresy Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Myjava, Partizánske, Prievidza a Považská Bystrica.

Klientky nám môžu zavolať na 24-hodinovú krízovú linku. V prípade, že klientka nie je rozhodnutá alebo má strach, obavu, môže napísať e-mail. Všetky potrebné informácie sa dozvie na našej webovej stránke, alebo môže využiť ambulantné poradenstvo.

Spustenie a realizácia

Miesto realizácie

Projekt Ženský domov Trenčín – priestor pre plnohodnotný život bez násilia, sa bude realizovať predovšetkým v Trenčianskom samosprávnom kraji. Záber, odkiaľ budú pochádzať obete partnerského násilia ( ženy a ich deti ) môže byť aj širší, môžu pochádzať aj z iného samosprávneho kraja. Hlavne sa však budeme zameriavať na Trenčín, Ilavu, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Myjavu, Partizánske, Prievidzu, Považskú Bystricu. Časť projektu (odborná stáž pracovníkov) participujúcich na projekte sa bude realizovať v Nórsku, prípadne aktivity projektu ako vzdelávanie sa môžu realizovať v inom samosprávnom kraji.

Zhrnutie projektu

Hlavným zámerom projektu je zriadenie nového ženského bezpečného domu, ktorý bude spĺňať minimálne Európske štandardy i časť cenného nadštandardu pre bezpečné bývanie matiek s deťmi, obete partnerského, rodovo podmieneného násilia s prihliadnutím na požiadavky bezbariérového riešenia objektu, v ktorom budú klientom poskytované komplexné služby opierajúc sa o princíp posilnenia práv obete.

Problémom súčasnej spoločnosti je, že napriek deklaráciám rovnosti medzi pohlaviami sú ženy v mnohých oblastiach života /napr. odmeňovanie v zamestnaní, postavenie v riadiacich funkciách, v politike) diskriminované. Práve finančná závislosť na partnerovi je jedným z faktorov podieľajúcich sa na moci muža nad ženou. Mnohé ženy v obave z nemožnosti zabezpečiť si bývanie a príjem pre seba a svoje deti, zotrvávajú pri násilníkovi. Bezpečný ženský dom je miestom, kde je možné ženám a ich deťom zabezpečiť základné životné potreby, zmierniť ich ujmy, posilniť sebadôveru a sebavedomie, podporiť ich v budovaní pocitu nezávislosti od násilníka a umožniť im štart do plnohodnotného života. Spoločnosť by mala dbať na to, aby bezpečné ženské domy boli obetiam domáceho násilia k dispozícii a to 24 hodín denne, vrátane zodpovedajúcich odborne poskytovaných služieb.

Tento projekt umožní vybudovanie kapacít pre bezpečné bývanie žien a detí v Trenčianskom samosprávnom kraji, v meste Trenčín, ktoré je krajským mestom poskytujúcim dostatočné možnosti pre zaistenie anonymity a bezpečia našich klientiek. Pritom v informovanosti verejnosti sa budeme zameriavať predovšetkým na okresy, kde nefungujú žiadne služby pre ženy, ktoré boli fyzicky, psychicky alebo sexuálne týrané alebo ohrozované, bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie či výšku príjmu. Jedná sa o výstavbu úplne nového objektu. Dom pre ženy je navrhnutý tak, aby plnil funkcie útočiska pre ženy a deti, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. Ženám bude poskytnuté nie len núdzové ubytovanie, ale aj ďalšie špecializované služby pre ne a ich deti.

Rozloženie priestorov bude nasledovné:
Na prízemí sa bude nachádzať sklad, práčovňa + sušiareň, kuchynka pre zamestnankyne/cov, kotolňa, WC, kancelária, terapeutická miestnosť, detská herňa na hranie s východom na záhradku – terasu, 2 bezbariérové byty, vrátnica – recepcia SBS. Na 1. poschodí bude umiestnených 7 bytových jednotiek, na 2. poschodí taktiež 7 bytových jednotiek, a na 3. poschodí 5 bytových jednotiek. Celkovo bude v našom dome vytvorených 21 samostatných ubytovacích jednotiek.

V rámci fungovania zariadenia ženy budú mať stanovené určité pravidlá, ktoré bude nutné dodržiavať pre zabezpečenie poriadku a bezpečnosti pre všetky ženy a ich deti, ktorým sa bude sociálne služba poskytovať. V prípade nerešpektovania týchto pravidiel bude poskytovanie sociálnej služby ukončené. Dom bude v záujme zníženia možného rizika násilných útokov zo strany násilníka strážený bezpečnostnou službou, zabezpečený v uzavretom areáli.

V Bezpečnom ženskom dome budú zamestnané odborné zamestnankyne (zamestnanci). V rámci sociálnej služby sa bude ženám a ich deťom

a) poskytovať:

1. ubytovanie na určitý čas

2. sociálne poradenstvo

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) utvárať podmienky na:

1. prípravu stravy

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

3. pranie, žehlenie

4. záujmovú činnosť

Ženám a ich deťom sa bude tiež poskytovať psychologické a právne poradenstvo.

Projekt svojim obsahom nadväzuje na stratégiu našej organizácie, ktorou je poskytovanie komplexných a profesionálnych služieb pre obete partnerského násilia s ich deťmi. Tieto budú realizované v BŽD prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
• informovanie verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách, jeho následkoch, o možnostiach a spôsoboch ako pomôcť a identifikovať násilie,
• poskytovanie psychologického poradenstva, krízovej intervencie, základneho a špecializovaného sociálneho poradenstva vrátane právnej pomoci a sprevádzania klientiek pri riešení ich situácií,
• poskytovanie intervencie, výchovnej a špeciálnopedagogickej a psychologickej starostlivosti o deti klientiek BŽD,
• zriadenie nepretržitej krízovej linky v BŽD pre klientky, obete partnerského (domáceho) násilia a dostupnosť BŽD na prijatie klientky 24 hod denne,
• poskytovanie psychoterapie, podpornej terapie – arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, filiálna a hrová terapia pre matky i deti,
• realizácia poradensko-motivačných aktivít za účelom prelomenia bariér vytvorených životom v sociálnej izolácii a v násilí s použitím metód a techník podporujúcich uvedomenie si vlastnej hodnoty a možností rozvoja svojho osobnostného a pracovného potenciálu pre uplatnenie sa na trhu práce,
• vzdelávanie pre klientky BŽD – rodičovské zručnosti, ekonomická gramotnosť, základy právneho povedomia, kurz sebaobrany.

V rámci projektu sa zameriame aj na zvýšenie informovanosti prostredníctvom informačných kampaní trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorých cieľom bude zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o násilí na ženách, ktoré je často ťažko odhaliteľné a navonok skryté a tiež o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch.

Projektová zmluva
partneri projektu

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje technickými a odbornými kapacitami pre zabezpečenie plnenia zo zákona vyplývajúcich kompetencií v oblasti poskytovania základného sociálneho poradenstva. Zodpovedá za komplexný rozvoj regiónu a má eminentný záujem aj o sprístupňovanie služieb pre ženy a ich deti ohrozené násilím. Pri tvorbe projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu BSK spolupracoval so žiadateľom a zároveň budúcim „prevádzkovateľom“ tak, aby priestor spĺňal štandardy pre dôstojné podmienky pre dočasný pobyt klientiek v krízovej situácii.
Vstup TSK ako partnera do projektu predstavuje nevyhnutnú podmienku pre realizáciu následných aktivít s cieľom dosiahnutia výstupu a výsledkov projektu. Počet ubytovacích kapacít pre tento typ klientok sa tak v okrese Trenčín, ktorý patrí medzi kritické okresy z hľadiska dostupnosti špecializovaných služieb, zvýši.

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.

Žiadateľ je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe tejto skutočnosti získava od partnera každoročne finančný príspevok na svoju činnosť.
Táto informácia je relevantná z hľadiska trvalej udržateľnosti projektu. Predkladateľ projektu totiž po jeho úspešnej implementácii zriadi a registruje novú sociálnu službu. Hlavná časť spolupráce medzi hlavným predkladateľom projektu a týmto partnerom bude spočívať v získavaní klientov.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne

Partnerská organizácia je priamo podriadená Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vie pomôcť občanom v oblasti výchovných problémov s deťmi, pri rozvode rodičov, mapuje a pomáha pri probléme týrania blízkej a zverenej osoby, pomáha s náhradnou starostlivosťou a tiež manželom nežijúcim v spoločnej domácnosti.
Partnerstvom s takýmto partnerom z oblasti verejnej správy, dosiahneme komplexnosť nielen poskytovaných služieb pre klientky, ale aj schopnosť umiestniť klientky z iných regiónov v kraji. Zároveň im budeme vedieť pomôcť v každom probléme, ktorý sa vyskytne v sociálnej oblasti, dokonca vznikne možnosť pomôcť im aj so zamestnaním.

International Development Norway AS

V projekte sme uzatvorili partnerstvo s poradenskou a konzultačnou spoločnosťou z Nórska, ktorá má v portfóliu partnerov, klientov, spoločnosti a organizácie, ktorých činnosť je špecificky obdobne zameraná ako je činnosť našej n.o.. Spoločnosti sa špecializujú na pomoc obetiam násilia a zneužívania (fyzického, psychického, manželského i sexuálneho), spoločnosti, ktoré prevádzkujú denné a krízové centrá pre obete násilia.
Máme za to, že náš nórsky partner nám pomôže nájsť v Nórsku takú organizáciu, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním krízového strediska pre obete domáceho násilia. Predmetom partnerskej spolupráce je realizácia odborných stretnutí, workshopov a konferencií ohľadne dobrej praxe a „know how“ v prevádzkovaní a následne realizovaných programov pre obete rodovo podmieneného násilia, programov pre deti, preventívnych programov. Partner má skúsenosti aj s realizáciou kampaní a vedením tímov. V súvislosti s výsledkami tohto projektu očakávame posun v oblasti kvality a efektivity poskytovaných podporných služieb, rozšírenie prehľadu a vedomostí o technikách, formách a metódach týchto služieb pre náš Bezpečný ženský dom. Zároveň by sme radi začali pracovať aj s mužmi, pretože v tejto oblasti je Nórsko popredu a v osvete sa už zameriava aj priamo na mužov – potenciálnych násilníkov a nielen na obete.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu na 4 fakultách. Kvalitné vzdelávanie poskytuje formou 3K: Kvalitné študijné programy, Kvalitný učitelia, Kvalitné prostredie. Súčasťou vzdelávania univerzity je aj príprava kvalifikovaného, vysoko erudovaného zdravotníckeho personálu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a tiež k rozvoju ošetrovateľskej praxe vo všetkých jej oblastiach, vrátane laboratórnych vyšetrovacích metód za pomoci využitia najnovších systémov, ale tiež samostatné vykonávanie činností v liečebnej rehailitácii, balneológii a fyzioterapii.
Zapojením univerzity do projektu sa nielen napomôže k osvete o prevencii domáceho násilia už medzi študentami, ale zároveň sa do projektu zapoja študenti – dobrovoľníci v rámci svojej praxe, resp. stáže.

podporili nás

Poďakovanie patrí všetkým našim partnerom a sponzorom, ktorí nás podporili:

• Active life Inv., s.r.o.
• Mountfield Trenčín
• Daffer spol. s r.o.
• Henkel Slovensko, spol. s. r. o.
• Mesto Trenčín
• STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
• FaxCopy a. s.
• Spodné prádlo LISCA
• Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
• Yanfeng Automotive Interiors Slovakia s.r.o.
• Nadácia Orange
• ZVS holding, a.s.
• IGAZ
• HELLA
• LIDL
• MLYN TRENČAN
• VENUJ RADOSŤ
• Pezinský bejby sekáč
• Agentúra Slovák & friends
• Magna Slovteca, s.r.o.
• Orange Slovensko
• Valicare s.r.o.

Projekt Poskytnutie odbornej pomoci obetiam trestných činov

O projekte

Poradenské centrum LUNA poskytuje služby pre obete od roku 2014. Od roku 2018 je Poradenské centrum LUNA akreditovaným subjektom v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisova od 01.01.2021 je akreditovaným subjektom v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov.Špecializuje sa na odbornú pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a obetiam domáceho násilia. Poskytuje sociálne špecializované sociálne poradenstvo, právne poradenstvo a psychologické poradenstvo.

Služby Poradenského centra LUNA pre obete sú poskytované bezplatne vďaka Projektu: Poskytnutie odbornej pomoci obetiam trestných činov

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.

Cieľ projektu: Cieľom odbornej pomoci je poskytnúť obetiam odbornú pomoc v súlade s §5 ods. 3 a 4 zákona č.274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o obetiach TČ“). Objektmi pomoci budú obete trestných činov týrania blízkej osoby a zverenej osoby a obete domáceho násilia a nebezpečného prenasledovania v okresoch Trenčín a Ilava.

Suma podpory: 15 000,-€

Trvanie projektu: 01.január – 31 .december 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená v CRZ: DOTČ001/2021/13 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

 

 

Projekt Život bez násilia - Bezpečný ženský domov Luna Trenčín

Názov projektu: Život bez násilia – Bezpečný ženský domov LUNA Trenčín

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Trvanie projektu: 9/2018 – 5/2020

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Celkové oprávnené výdavky projektu a výška NFP: 193 008,90 Eur

Cieľ projektu: Cieľom projektu „Život bez násilia – Bezpečný ženský domov Trenčín“ je zvýšiť kvalitu, odbornosť a efektivitu služieb poskytovaných z dôvodu eliminovania domáceho rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Cieľom je zabezpečiť komplexnú ochranu, pomoc a podporu na základe potrieb obetí zažívajúcich domáce násilie a posilniť odborné kapacity a ich kompetencie.

Opis aktivít projektu: Aktivity posilňujú reintegračný program so zabezpečením bezpečia obetí – žien, ich potrebu k spoločenskej, sociálnej zmene a k zlepšeniu životnej situácie. V poskytovaní komplexnej podpory a pomoci je zahrnuté právne, psychologické poradenstvo, pomoc v otázkach bezpečného bývania, zdravia a financií, uplatnenia sa na trhu práce a osamostatnenia sa. Cieľovou skupinou sú obete násilia – ženy a ich deti, ktoré zažívajú akékoľvek formy násilia – násilie fyzické, psychické, ekonomické, sexuálne, sociálne, ktoré ich izoluje a spôsobuje im traumatizujúce zážitky oberajúce ich o ľudské práva na dôstojný, bezpečný a zdravý život. Predmetom projektu je zvýšenie odborných kompetencií personálu, jeho zastabilizovanie a následne zvýšenie počtu obetí domáceho rodovo podmieneného násilia využívajúcich služby v zariadení.

Výsledky projektu:

1. Rozvoj, rozšírenie a skvalitnenie psychologického a právneho bezplatného poradenstva

2. Rozvoj sociálneho poradenstva

3. Skvalitnenie ambulantného poradenstva

 

Projekt Zriadenie pracoviska bezpečného ženského domu Trenčín na účely pracovnej terapie

Projekt Mesta Trenčín v sociálnej a zdravotnej oblasti

Názov projektu: Zriadenie pracoviska Bezpečného ženského domu Trenčín pre účely pracovnej terapie

Charakteristika projektu

Projekt je zameraný na:

Zriadenie a vybavenie pracovísk pre klientky Bezpečného ženského domova v Trenčíne pre účely pracovnej terapie formou:

  • pracovná terapia formou prípravy jedál a pokrmov- vybavenie kuchynky
  • pracovná terapia formou kreatívnej činnosti- tvorivá dielňa

Cieľovou skupinou sú týrané ženy, ktoré zažili domáce násilie a bývajú dočasne v Bezpečnom
ženskom domove v Trenčíne.

Ciele projektu

1. pracovná terapia formou prípravy jedál a pokrmov- zriadenie kuchynky

Cieľom tejto formy pracovnej terapie je klientky naučiť pripravovať základné druhy jedál
a pokrmov s cieľom získať zručnosti pri príprave jedál a pokrmov a dosiahnuť u klientok
samostatnosť v uvedenej činnosti so zameraním na rozvíjanie a upevňovanie návykov
a zručnosti v oblasti zabezpečenia základných potrieb pre svoje maloleté deti.

2. pracovná terapia formou kreatívnej činnosti- zriadenie tvorivej dielne

Cieľom tejto formy pracovnej terapie je možnosť rozvíjať u klientok svoje schopnosti,
nadanie a zručnosti, zvyšovať ich sebavedomie, zlepšiť telesné a psychické funkcie
prostredníctvom ergoterapie v konkrétnej tvorivej dielni.

Cieľom je tiež vybudovať viacúčelovú kreatívnu dielnu zameranú na činnosti: práca
s hlinou, maľovanie drevených hračiek, výroba sviečok z parafínu, výroba darčekových
predmetov z papiera, prútia, textilu, kože, výroba dekoračných vianočných a veľkonočných
predmetov, výroba individuálnych predmetov podľa vlastných techník zameraných na
rozvoj psychomotorických zručností.

Požiadavky na materiálno-technické vybavenie

1. Materiálno technické vybavenie kuchynky pre účely pracovnej terapie:

Nákup: elektrického kombinovaného sporáka, kuchynskej linky a kuchynského riadu

2. Materiálno- technické vybavenie tvorivej dielne pre účely pracovnej terapie:

Nákup: pracovných stolov a pracovných stoličiek, regálov na materiál