Poskytnutie odbornej pomoci obetiam trestných činov

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 01/2021 – 12/2021 

Projektový grant:  Ministerstvo spravodlivosti SR vo výške 15 000 €

Zámer projektu: Poradenské centrum LUNA poskytuje služby pre obete od roku 2014. Od roku 2018 je Poradenské centrum LUNA akreditovaným subjektom v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a od 01.01.2021 je akreditovaným subjektom v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov. Špecializuje sa na odbornú pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a obetiam domáceho násilia. Poskytuje špecializované sociálne, právne a psychologické poradenstvo.

Cieľ projektu: Cieľom odbornej pomoci je poskytnúť obetiam odbornú pomoc v súlade s §5 ods. 3 a 4 zákona č.274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o obetiach TČ“). Objektmi pomoci budú obete trestných činov týrania blízkej osoby a zverenej osoby a obete domáceho násilia a nebezpečného prenasledovania v okresoch Trenčín a Ilava.

Výsledok projektu: Zabezpečenie bezplatných služieb Poradenského centra pre obete domáceho násilia pre rok 2021. Bezplatné služby poradenského centra využilo 56 žien, pričom právne, sociálne a psychologické poradenstvo bolo poskytnuté 172krát.  

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená v CRZ: DOTČ001/2021/13 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)