LUNA, n.o. BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOMOV TRENČÍN

Program: „Domáce a rodovo podmienené násilie“

Dĺžka realizácie projektu: 04/2024

Projektový grant: Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021 v sume 579 315 € a štátneho rozpočtu SR vo výške 90 000 €.

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie pokračovania a rozvoj fungovania bezpečného ženského domu a poradenského centra, v správe neziskovej organizácie LUNA, v krajskom meste Trenčín. Problémom fungovania oboch organizačných zložiek je ich ekonomické zabezpečenie ako som vyššie spomínala. Spoločným menovateľom je uprednostňovanie iných oblastí, často sa meniaca legislatíva v sociálno-právnej oblasti a na to nadväzujúce zmeny v organizácií, fungovaní a/alebo financovaní krízových zariadení.

Zámer projektu: zvyšovať kvalitu, odbornosť a efektivitu služieb poskytovaných pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia poskytnutím komplexnej pomoci a podpory na základe ich potrieb. V poskytovaní komplexnej podpory a pomoci je zahrnuté špecializované sociálne, právne, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo, pomoc v otázkach bezpečného bývania, zdravia a financií, uplatnenia sa na trhu práce a osamostatnenia sa.

Cieľovou skupinou projektu sú obete násilia – ženy a ich deti, ktoré zažívajú akúkoľvek formu násilia – násilie fyzické, psychické, ekonomické, sexuálne, sociálne, ktoré znižuje ich kvalitu života a spôsobuje im traumatizujúce zážitky oberajúce ich o ľudské práva na dôstojný, bezpečný a zdravý život.

V súčasnosti napriek existujúcim deklaráciám, štandardom a dohovorom je situácia v oblasti rodovo podmieneného násilia neuspokojivá. Mnoho obetí partnerského násilia nedokáže svoju situáciu riešiť, vzhľadom na problémy so zabezpečením základných životných potrieb (bývanie, financie a pod.). Vďaka projektu sa zabezpečí dostupnosť poskytovaných služieb na riešenie akútnej krízovej životnej situácie cieľovej skupiny, aj s prihliadnutím na deti, ktoré sú často svedkami partnerského, domáceho násilia, čo závažným spôsobom poškodzuje ich mentálny a osobnostný vývin. Za cieľovú skupinu považujeme taktiež znevýhodnených občanov v zmysle zdravotného postihnutia, príslušnosti k menšinám, a iných obmedzení pri prístupe na trh práce, ktorým znevýhodnenie sťažuje riešenie krízovej situácie, akou domáce násilie je. Ďalšou cieľovou skupinou je široká verejnosť, ktorá bude v rámci implementácie projektu informovaná o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia, formách pomoci, existencie a nutnosti fungovania BŽD. V rámci šírenia osvety a informovanosti plánujeme apelovať na predstaviteľov miest a obcí s cieľom poskytnutia dostatočného množstva informácií o tejto problematike za účelom efektívnejšej spolupráce.

Aktivity projektu: Medzi základné aktivity projektu patrí kvalifikované personálne obsadenie BŽD a PC, vzdelávanie odborného tímu, vybudovanie terapeutickej záhrady, publicita a šírenie osvety.

Projekt je prioritne zameraný na zabezpečenie kvalifikovaného personálneho obsadenia neziskovej organizácie LUNA v súlade s akreditáciami, po dobu realizácie projektu, čiže 24 mesiacov. Cieľom tejto časti projektu je zabezpečenie poskytovania špecializovaného sociálneho, právneho, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva v Bezpečnom ženskom dome a tiež sociálneho a psychologického poradenstva v rámci Poradenského centra – ambulantnou, dištančnou alebo terénnou formou.

Zabezpečenie kvalifikovaného personálu zahŕňa aj jeho vzdelávanie v oblasti so zameraním na obete násilia. Kvalita a systémovosť vzdelávania sú neodmysliteľnou súčasťou komplexného poskytovania služieb obetiam ohrozeným násilím. Pre organizáciu LUNA toto vzdelávanie so zameraním na Psychosociálnu podporu pre pracovníkov pracujúcich s obeťami násilia v rozsahu 120 hodín zastreší nezisková organizácia Modrý anjel. Obsahom jednotlivých tematických okruhov bude stres manažment, krízová intervencia, stabilizačné techniky a bezpečnostné opatrenia sebapodporné, aj vo vzťahu k prijímateľkám, základy traumy, posttraumatická stresová porucha.

Okrem mzdových výdavkov podstatnú časť rozpočtu tvorí aj vybudovanie terapeutickej záhrady. Prostredníctvom terapeutickej záhrady – bezpečného priestoru v exteriéri BŽD v podobe záhrady so záhradným domčekom, máme v pláne vytvoriť základ pre rôzne formy terapie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom. Schopnosť byť rodičom je u ženy v dôsledku prežitého domáceho násilia častokrát znížená, skúsenosť s násilím môže narušiť matkino sebavedomie a sebadôveru byť rodičom. V rámci rekonštrukcie vzťahu matka-dieťa je dôležité ponúknuť ženám nové modely fungovania vo vzťahu rodič-dieťa. Vybudovanie exteriérového priestoru s terapeutickým zámerom vyplýva z potrieb žien a ich detí, so zameraním na aktívne trávenie voľného času matiek a ich detí v bezpečnom prostredí areálu. Trávenie času v prirodzenom prostredí nemusí byť pre ne ako obete domáceho násilia vždy bezpečné. Vybudovaním tejto terapeutickej záhrady máme v pláne zlepšiť prostredie, ktorého kvalita je neodmysliteľnou súčasťou procesu komplexnej podpory.

Za nemenej dôležitý cieľ projektu považujeme publicitu a šírenie osvety v súvislosti s rodovo podmieneným násilím a domácim násilím. Publicitu budeme zabezpečovať prostredníctvom webovej stránky, kampaní, konferencií, tlačových materiálov, prezentácií na školách a pre širokú verejnosť, sociálnych médií a podcastov.

V rámci predkladaného projektu budeme realizovať 3 kampane na zvyšovanie povedomia o domácom a rodovo podmienenom násilí v našom regióne. Ku každej téme v rámci kampane budeme organizovať aj vzdelávacie aktivity v školách v rámci kraja. Na kampaniach budeme spolupracovať s partnermi projektu.

V prvej kampani by sme sa chceli zamerať na zvýšenie povedomia chlapcov a mužov, nielen ako potenciálnych páchateľov, ale aj ako členov spoločnosti, ktorí predstavujú dôležitú úlohu v eliminácií sexizmu a násilia páchaného na ženách zo strany mužov. Zároveň vnímame narastajúcu potrebu zamerať sa všeobecne na mladých ľudí v zmysle eliminácie násilníckeho správania sa v intímnych vzťahoch, ako aj eliminácie rodových stereotypov, ktoré takéto správanie podnecujú.

Druhá kampaň sa zameria na šírenie vedomostí o dostupnosti služieb v trenčianskom regióne. Kampaň bude primárne slúžiť na odprezentovanie bezpečného ženského domu a nášho poradenského centra. Cieľovou skupinou bude široká verejnosť, primárne ženy a dievčatá.

Odpovede na tieto otázky „čo je domáce násilie, aké prejavy zahŕňa“ sa pokúsime priblížiť v rámci tretej kampane opäť širokej verejnosti.

Partneri projektu: 

Trenčiansky samosprávny kraj zodpovedá za komplexný rozvoj regiónu a má eminentný záujem aj o sprístupnenie služieb pre ženy a ich deti ohrozené násilím. Vstup TSK ako partnera do projektu predstavuje dôležitú podmienku pre realizáciu zadefinovaných aktivít s cieľom dosiahnutia výstupov a výsledkov projektu. Partnerstvom regionálnej samosprávy so subjektami poskytujúcimi služby v danej oblasti nadobudnú aktivity regionálny rozmer a povedomie o nich bude šírené vo väčšom rozsahu. Poskytované ubytovacie kapacity, resp. služby s primárnym cieľom umožnenia návratu matky a dieťaťa do ich prirodzeného prostredia sa tak stanú dostupnejšie pre väčšiu cieľovú skupinu potenciálnych klientok. Tak isto ako aj s ÚPSVaR, aj s TSK máme spoluprácu nadviazanú už dlhodobejšie, od roku 2015 kedy boli našim parterom v rámci realizovaného projektu.

Kontakt:

Mgr. Michaela Bierovská
+421 901 918 157
+421 32 6555 568
michaela.bierovska@tsk.sk
https://www.tsk.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín je priamo podriadená Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vie nápomocná v oblasti výchovných problémov s deťmi, pri rozvode rodičov, mapuje situáciu a napomáha pri problémoch v súvislosti týrania blízkej a zverenej osoby, pomáha s náhradnou starostlivosťou. Partnerstvom s takýmto subjektom z oblasti verejnej správy dosiahneme nielen komplexnosť poskytovaných služieb pre klientky, ale aj možnosť poskytnúť služby klientkam z iných regiónov, zároveň im budeme vedieť poskytnúť adekvátne poradenstvo v súvislosti so štátnymi sociálnymi dávkami a zamestnanosťou. Partner je členom rôznych pracovných skupín zaoberajúcich sa danou problematikou aj v iných štátoch a regiónoch, má prehľad o tom ako sa táto problematika rieši v zahraničí. Partnerstvom sa napomôže rozšíriť sieť spolupracujúcich štruktúr, nielen na partnerov projektu ale rozšíri sa to aj o partnerov partnerskej organizácie. S ÚPSVaR máme spoluprácu nadviazanú už dlhodobo – od roku 2015 kedy boli naším partnerom v rámci realizovaného projektu. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná o existujúce partnerstvo v rámci už dlhodobo existujúceho partnerského tímu.

Kontakt:

Ing. Boris Ilkyw
+421 904 593 437
+421 32 2440 101
boris.ilkyw@upsvr.gov.sk
https://www.upsvr.gov.sk/

SWAN Mobile a.s. disponuje možnosťou na poskytnutie ľahko zapamätateľného telefónneho čísla po dobu trvania projektu LUNA n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne. Vstup SWAN Mobile, a.s., ako partnera projektu predstavuje uľahčenie prístupu ku krízovej linke, vďaka ľahko zapamätateľnému číslu, berúc do úvahy, že vo väčšine situácii sa stáva, že žena nemá príliš veľa času a musí si telefónne číslo rýchlo zapamätať. Preto voľba tohto typu čísla by mohla mať dopad na jednoduchšie “dovolanie sa pomoci” pre ženy a deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Zároveň, toto číslo bude ľahko zapamätateľné aj pre tých, ktorí poznajú či už ženu alebo dieťa, ktoré je takémuto násiliu vystavené a teda ľahšie budú schopní kontaktovať neziskovú organizáciu.

Kontakt:

Zuzana Jakúbková
+421 950 040 334
zuzana.jakubkova@swan.sk
https://www.swan.sk/

Projektová zmluva: 417/2022 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

Výzvy na predkladanie ponúk

Výstavba terapeutickej záhrady

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 NPK – položkový rozpočet
Príloha č. 2 Plán + foto
Príloha č. 3 Zmluva o dielo

Obstaranie hybridného automobilu

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky