Babička

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 08/2022 – 08/2023, predĺžený do 08/2024

Projektový grant: Nadácia J&T

Ciele projektu: Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb obetiam domáceho násilia – ženám a ich deťom podpora pri napĺňaní potrieb žien a ich detí, vďaka čomu sa posilní vzťahová väzba medzi matkou a dieťaťom, ktorá je dôležitým predpokladom pre zdravý vývin človeka.

Zámer projektu: Mnoho mladých matiek žijúcich v zdravo fungujúcej rodine pokladajú pomoc a starostlivosť zo strany starých rodičov za samozrejmosť a vďaka skúsenostiam a radám od staršej generácie sa môžu jednoduchšie vyrovnať s novými situáciami vznikajúcimi pri výchove detí, zároveň majú možnosti a príležitosť podeliť sa o svoje radosti aj starosti s tými najbližšími, nájsť si čas na relax a venovať sa len sami sebe.

No ženy, ktoré vyhľadajú našu pomoc, sú ženy a matky s deťmi utekajúce pred násilím, ktoré sú vyčerpané a traumatizované. Sú to matky, ktorým chýba priestor a čas na uspokojenie svojich vlastných potrieb. Ide o matky, ktoré majú väčšinou dve, tri i viac detí a zabezpečovanie ich celodennej starostlivosti je pre takúto matku  z dlhodobého hľadiska a s ohľadom na prežitú traumu veľmi náročné fyzicky, aj psychicky.  Ich dennodenná  snaha o naplnenie požiadaviek detí dáva do úzadia napĺňanie ich vlastných potrieb.  Deti sú následkom prežitej traumy destabilizované, majú väčšie potreby väzby, na ktoré matka nemá často kapacity. To môže vyvolať v matke materskú vinu, ktorá môže viesť k emocionálnemu vyhoreniu a depresii.  Takže matky sú v pasci a stávajú sa oveľa viac zraniteľnejšie. 

Na základe našich pracovných skúseností, sme si všimli, že často ide o ženy, ktorým chýba podpora primárnej rodiny. To im spôsobuje problémy s vnímaním toho, ako funguje štandardná  rodina. Nevedia dostatočne rozpoznať jednotlivé role členov rodiny, fungovanie príbuzenských vzťahov, chýbajú im pozitívne vzorce správania, ktoré môžu uplatniť pri výchove svojich detí. 

Prostredníctvom nášho odborného personálu vieme ženám a ich deťom poskytnúť dočasné útočisko v bezpečí, komplexnú pomoc a podporu. My  sme však týmto ženám a ich deťom chceli poskytnúť  viac, prostredníctvom osoby, ktorá má v hierarchii rodiny významné postavenie. Osoba, ktorá by aspoň z časti vniesla do života klientok a ich  detí pocit, že je tu pre nich babka, stará mama, ktorá ich vypočuje, a ak budú chcieť, tak využije aj svoje skúsenosti a pomôže radou či dobrým receptom. Bude stáť pri nich, keď je potrebné ísť do práce, a malé ratolesti treba postrážiť či len tak dopriať mamičkám, aby mali čas aj na oddych po náročnom dni.

Práve táto potreba vnukla myšlienku na vznik  projektu ,, BABIČKA“.

Výsledok projektu: Počas mesiacov august 2022 až jún 2023 využilo pomoc a poradenstvo babičky priemerne mesačne 10 žien a 20 detí. V rámci individuálnej práce s dieťaťom klientok, bolo vykonaných 365 úkonov  čo predstavuje časovo 553 hodín,  skupinovej práci s deťmi klientok bolo venované 62,5 hodiny a 115 úkonov. Sprevádzanie klientok sa realizovalo 7 ženám a ich deťom (13 hod. 45 min.) Samostatnej práci s klientkou sa venovalo 16 hodín. Poskytované intervencie  mali pozitívny dopad na vzťahy medzi matkou a dieťaťom – posilnenie vzťahovej väzby, spracovanie traumatizujúcich zážitkov, osobnostný rozvoj s následným osamostatňovaním sa.