Poradenské centrum

V poradenskom centre poskytujeme obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia – ženám a ich deťom špecializované sociálne poradenstvo, na základe akreditácie na odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo, udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Poradenstvo je poskytované ambulantnou formou, terénnou formou alebo inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.