Poradenské centrum

V poradenskom centre poskytujeme obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia – ženám a ich deťom špecializované sociálne poradenstvo, na základe akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zmysle zákona 448/2008 Z. z.

Poradenstvo je poskytované ambulantnou formou, terénnou formou alebo inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.

Poskytovanie špeciálneho poradenstva sa riadi potrebami obetí. Veľkou výhodou poradenského centra je bezplatné poskytovanie služieb, dostupnosť, znalosť problematiky a v prípade potreby možnosť sprostredkovania bezpečného bývania v Bezpečnom ženskom dome LUNA.

Cieľom poradenstva pre obete domáceho násilia je snaha poskytnúť im podporu pri nadobúdaní vnútornej sily, ktorá im pomôže získať kontrolu nad svojim životom a zvýšiť jeho kvalitu.