Organizácia LUNA, n.o.

pomáha obetiam domáceho násilia - ženám a deťom

Milé ženy, manželky, partnerky, žijete vo vzťahu s násilným partnerom a neviete si pomôcť sama? Nemáte sa na koho obrátiť o pomoc?

LUNA n. o. je nezisková organizácia poskytujúca dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím v zariadení BŽD (Bezpečný ženský domov).

Náš BŽD poskytuje:

  • pobytovú sociálnu službu,
  • nepretržitú krízovú linku,
  • psychologické poradenstvo,
  • krízovú intervenciu,
  • sociálne poradenstvo,
  • právne poradenstvo,
  • vzdelávanie pre klientky (rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti),
  • sprevádzanie na súd alebo políciu.

Dĺžka pobytu v našom zariadení je prispôsobená tomu, ako dlho budete potrebovať ochranu a podporu.

Prijímame klientky aj z iných samosprávnych krajov, prioritne sa však zameriavame na okresy Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Myjava, Partizánske, Prievidza a Považská Bystrica.

PRÍRUČKA PRE ŽENY

Som obeťou násilia

Podľa OSN je násilie na ženách akýkoľvek čin násilia zalôožený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmtito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odňatia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

(Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách 1993, čl. 1.)

“Domáce násilie môže mať stovky foriem a prejavov. Toto správanie sa deje za zatvorenými dverami, eskaluje s postupujúcim vzťahom a samo o sebe nikdy neskončí. Nie je v poriadku, ak je za prejav lásky považovaná kontrola, obmedzovanie, zákazy, príkazy, ponižovanie, vynucovanie si „poslušnosť“ násilím. V poriadku tiež nie je, ak si partner zamieňa lásku s vlastníckym právom a tvrdí, že jeho žiarlivosť je len prejavom veľkej a nekonečnej lásky, ktorá vyúsťuje do ponižovania, vulgarizmov, vyhrážania a fyzických útokov... ”

Hana Štrbová, riaditeľka BŽD Luna Trenčín

PRÍRUČKA PRE MUŽOV

Som agresor?

Príručka určená pre mužov môže byť prínosom nielen pre ich orientáciu vo vlastnom manželskom či partnerskom vzťahu, ale môže tiež prispieť k eliminácii páchania násilia na ženách získaním nových informácii o tejto vážnej, ale zároveň i citlivej téme.

PRÍRUČKA PRE VEREJNOSŤ

Ako môžem pomôcť?

Problematika domáceho násilia je veľmi zložitá a citlivá téma. Ak sa žena žijúca v násilnom vzťahu dostane do kruhu násilia, potrebuje už pomoc zvonku. Aby sme však mohli ženám žijúcim v násilných vzťahoch, obetiam domáceho násilia efektívne pomáhať a tento nežiadúci spoločenský jav eliminovať, je potrebné najskôr násilie páchané na ženách dostať do povedomia ľudí ako vážny, celospoločenský problém. Je potrebné vedieť čo je rodová rovnosť, rodovo podmienené násilie a násilie páchané na ženách.