NAŠE PRACOVISKÁ

Bezpečný ženský dom pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Vznikol v roku 2017, vďaka podpore grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaniu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Je zariadením núdzového bývania v zmysle § 29 zákona  448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poskytuje ubytovanie na určitý čas, nevyhnutný na zabezpečenie krízovej intervencie, ochrany a podpory, špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Telefón: 0908 466 100 (počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod.)

Bezplatná krízová linka: 0951 27 27 27,

e-mail: bzdluna@gmail.com

Poradenské centrum

V poradenskom centre poskytujeme obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia – ženám a ich deťom špecializované sociálne poradenstvo, na základe akreditácie na odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo, udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Poradenstvo je poskytované ambulantnou formou, terénnou formou alebo inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.

Intervenčné centrum

Od 01.01.2022 je LUNA, n.o. zapísaná v zozname intervenčných centier poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Pomoc-obetiam/Pre-statne-organy/Vykazanie-a-intervencne-centra.aspx

Intervenčné centrum LUNA poskytuje odbornú pomoc obetiam trestných činov bezplatne vďaka projektu Poskytnutie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.

Krízová linka: 0918 312 908,

e-mail: poradnaluna@gmail.com