Pomocná ruka

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 01/2022 – 04/2022

Projektový grant: Nadácia J&T

Zámer a cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie pokračovania a rozvoj fungovania bezpečného ženského domu a poradenského centra, v správe neziskovej organizácie LUNA, v krajskom meste Trenčín. Zámerom projektu je zvyšovať kvalitu, odbornosť a efektivitu služieb poskytovaných obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia Čím sa zabezpečí dostupnosť poskytovaných služieb k riešeniu akútnej krízovej životnej situácie cieľovej skupiny, aj s prihliadnutím na deti, ktoré sú často svedkami partnerského, domáceho násilia, čo závažným spôsobom poškodzuje ich mentálny a osobnostný vývin. Požadovaná finančná pomoc je na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie organizácie na obdobie 4 mesiacov, nakoľko v decembri 2021 skončí dotačné financovanie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a od 01.05.2022 by malo financovanie pokračovať na základe už podaného projektu na výzvu Úradu vlády SR ako správcu programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021

Výsledky projektu: Vďaka projektu bola ženám a ich deťom poskytnutá komplexná pomoc a podpora odborným personálom, čo pozitívne ovplyvnilo kvalitu ich života v oblasti bezpečia, zdravia, bývania, financií, zamestnania, socializácie. Počas mesiacov január 2022 až apríl 2022 bolo sociálnou pracovníčkou poskytnuté sociálne poradenstvo 128x  22 klientkam individuálnou formou a 14x skupinovou formou. Špeciálna pedagogička poskytla individuálne pedagogické a špeciálno-pedagogické poradenstvo 17x 8 ženám a 23 deťom.  Poskytované intervencie zo strany odborného personálu mali pozitívny dopad na vzťahy medzi matkou a dieťaťom – posilnenie vzťahovej väzby, spracovanie traumatizujúcich zážitkov, osobnostný rozvoj s následným osamostatňovaním sa.