Podporte nás

LUNA, n. o. poskytuje priamu pomoc obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Podporiť nás môžete aj vy, pretože násilie sa dotýka každého z nás a každý môže prispieť k jeho eliminácii. Môžete využiť tieto možnosti podpory:

1. Finančne

  • Dobrovoľným príspevkom na transparentný účet  SK 588 330 000 000 28 023 88 122
  • 2 % z dane


2. Materiálne

Privítame pomoc formou hmotných darov. Najčastejšie potrebujeme čistiace prostriedky, toaletné potreby, hygienické prostriedky, drogériu, lieky, trvanlivé potraviny a oblečenie.

Naše skladové priestory sú však limitované, dary preto prijímame len po predchádzajúcej dohode.
Preto Vás prosíme, ak nám viete poskytnúť hmotné dary z tohto zoznamu, kontaktujte nás na bzdluna@gmail.com.
Ďakujeme za pochopenie.


3. Mediálne

Naše aktivity môžete podporiť zdieľaním a sledovaním našich sociálnych sietí na Facebooku alebo Instagrame.

4. Ak ste dostali skvelý nápad, ako nás podporiť inak ako finančne, materiálne alebo mediálne, kontaktujte nás, pretože každá pomoc sa počíta.

Ďakujeme.

Partneri

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje technickými a odbornými kapacitami pre zabezpečenie plnenia zo zákona vyplývajúcich kompetencií v oblasti poskytovania základného sociálneho poradenstva. Zodpovedá za komplexný rozvoj regiónu a má eminentný záujem aj o sprístupňovanie služieb pre ženy a ich deti ohrozené násilím. Pri tvorbe projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu BSK spolupracoval so žiadateľom a zároveň budúcim „prevádzkovateľom“ tak, aby priestor spĺňal štandardy pre dôstojné podmienky pre dočasný pobyt klientiek v krízovej situácii.
Vstup TSK ako partnera do projektu predstavuje nevyhnutnú podmienku pre realizáciu následných aktivít s cieľom dosiahnutia výstupu a výsledkov projektu. Počet ubytovacích kapacít pre tento typ klientok sa tak v okrese Trenčín, ktorý patrí medzi kritické okresy z hľadiska dostupnosti špecializovaných služieb, zvýši.


Sociálne služby mesta Trenčín, s. r. o.

Žiadateľ je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Na základe tejto skutočnosti získava od partnera každoročne finančný príspevok na svoju činnosť.
Táto informácia je relevantná z hľadiska trvalej udržateľnosti projektu. Predkladateľ projektu totiž po jeho úspešnej implementácii zriadi a registruje novú sociálnu službu. Hlavná časť spolupráce medzi hlavným predkladateľom projektu a týmto partnerom bude spočívať v získavaní klientov.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne

Partnerská organizácia je priamo podriadená Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vie pomôcť občanom v oblasti výchovných problémov s deťmi, pri rozvode rodičov, mapuje a pomáha pri probléme týrania blízkej a zverenej osoby, pomáha s náhradnou starostlivosťou a tiež manželom nežijúcim v spoločnej domácnosti.
Partnerstvom s takýmto partnerom z oblasti verejnej správy, dosiahneme komplexnosť nielen poskytovaných služieb pre klientky, ale aj schopnosť umiestniť klientky z iných regiónov v kraji. Zároveň im budeme vedieť pomôcť v každom probléme, ktorý sa vyskytne v sociálnej oblasti, dokonca vznikne možnosť pomôcť im aj so zamestnaním.

International Development Norway AS

V projekte sme uzatvorili partnerstvo s poradenskou a konzultačnou spoločnosťou z Nórska, ktorá má v portfóliu partnerov, klientov, spoločnosti a organizácie, ktorých činnosť je špecificky obdobne zameraná ako je činnosť našej n.o.. Spoločnosti sa špecializujú na pomoc obetiam násilia a zneužívania (fyzického, psychického, manželského i sexuálneho), spoločnosti, ktoré prevádzkujú denné a krízové centrá pre obete násilia.
Máme za to, že náš nórsky partner nám pomôže nájsť v Nórsku takú organizáciu, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním krízového strediska pre obete domáceho násilia. Predmetom partnerskej spolupráce je realizácia odborných stretnutí, workshopov a konferencií ohľadne dobrej praxe a „know how“ v prevádzkovaní a následne realizovaných programov pre obete rodovo podmieneného násilia, programov pre deti, preventívnych programov. Partner má skúsenosti aj s realizáciou kampaní a vedením tímov. V súvislosti s výsledkami tohto projektu očakávame posun v oblasti kvality a efektivity poskytovaných podporných služieb, rozšírenie prehľadu a vedomostí o technikách, formách a metódach týchto služieb pre náš Bezpečný ženský dom. Zároveň by sme radi začali pracovať aj s mužmi, pretože v tejto oblasti je Nórsko popredu a v osvete sa už zameriava aj priamo na mužov – potenciálnych násilníkov a nielen na obete.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu na 4 fakultách. Kvalitné vzdelávanie poskytuje formou 3K: Kvalitné študijné programy, Kvalitný učitelia, Kvalitné prostredie. Súčasťou vzdelávania univerzity je aj príprava kvalifikovaného, vysoko erudovaného zdravotníckeho personálu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a tiež k rozvoju ošetrovateľskej praxe vo všetkých jej oblastiach, vrátane laboratórnych vyšetrovacích metód za pomoci využitia najnovších systémov, ale tiež samostatné vykonávanie činností v liečebnej rehailitácii, balneológii a fyzioterapii.
Zapojením univerzity do projektu sa nielen napomôže k osvete o prevencii domáceho násilia už medzi študentami, ale zároveň sa do projektu zapoja študenti – dobrovoľníci v rámci svojej praxe, resp. stáže.

SWAN Mobile, a. s.

SWAN Mobile, a.s., disponuje možnosťou na poskytnutie ľahko zapamätateľného telefónneho čísla po dobu trvania projektu LUNA n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne. Vstup SWAN Mobile, a.s., ano partnera projektu predstavuje uľahčenie prístupu ku krízovej linke, vďaka ľahko zapamätateľnému číslu, berúc do úvahy, že vo väčšine situácii sa stáva, že žena nemá príliš veľa času a musí si telefónne číslo rýchlo zapamätať. Preto voľba tohto typu čísla by mohla mať dopad na jednoduchšie “dovolanie sa pomoci” pre ženy a deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Zároveň, toto číslo bude ľahko zapamätateľné aj pre tých, ktorí poznajú či už ženu alebo dieťa, ktoré je takémuto násiliu vystavené a teda ľahšie budú schopní kontaktovať neziskovú organizáciu.

Poďakovanie patrí všetkým našim partnerom a sponzorom, ktorí nás podporili:

• Active life Inv., s.r.o.
• Mountfield Trenčín
• Daffer spol. s r.o.
• Henkel Slovensko, spol. s. r. o.
• STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
• FaxCopy a. s.
• Spodné prádlo LISCA
• Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
• Yanfeng Automotive Interiors Slovakia s.r.o.
• Nadácia Orange
• ZVS holding, a.s.
• IGAZ
• HELLA
• LIDL
• MLYN TRENČAN
• VENUJ RADOSŤ
• Pezinský bejby sekáč
• Agentúra Slovák & friends
• Magna Slovteca, s.r.o.
• Orange Slovensko
• Valicare s.r.o.