Pozvánka na odbornú konferenciu „Chráňme ženy a deti pred násilím“

Bezpečný ženský domov LUNA, n. o. v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín Vás pozývajú na 3. ročník odbornej konferencie s názvom „Chráňme ženy a deti pred násilím“. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 14. 11. 2019 od 8:00 – 14:00 h v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 2. poschodie, kongresová sála č. 264).

Ciele konferencie:

– Multidisciplinárna výmena poznatkov a skúseností z oblasti problematiky domáceho násilia páchaného na ženách a deťoch

– Identifikácia nedostatkov v praxi v procese pomoci obetiam domáceho násilia s dôrazom na potrebu multidisciplinárnej spolupráce subjektov podieľajúcich sa na riešení danej problematiky

– Návrh riešení a postupov na efektívnu pomoc v prospech žien a detí, na ktorých je násilie páchané, aby bolo možné eliminovať sekundárnu viktimizáciu pri riešení akéhokoľvek násilia

– Návrh adekvátnych a účinných postupov na predchádzanie vzniku a elimináciu násilia páchaného na ženách a deťoch.

 

V prípade záujmu je potrebné poslať záväznú prihlášku najneskôr do 4. 11. 2019 na e-mail:

Katarina.Ciernikova@upsvr.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Čierniková, 0918 701 876, 032/ 2440 501

Účasť na konferencii je bez poplatku. Konferencia bude z dôvodu zabezpečenia publicity zaznamenávaná fotograficky. Svojou účasťou vyjadrujete s uvedeným súhlas.

 

Program konferencie:

8:00 – 9:00 REGISTRÁCIA

9:00 OTVORENIE KONFERENCIE

Postavenie bezpečného ženského domu v procese ochrany žien a detí pred násilím

Mgr. Erika Gereková (Bezpečný ženský domov LUNA Trenčín)

Inštitút 10 dňového vykázania ako prostriedok ochrany pred domácim násilím

Npor. Mgr. Marcel Spaček (Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín)

Formy ochrany pred domácim násilím – neodkladné opatrenia podľa § 325 Civilného

sporového poriadku (zákaz vstupu do obydlia, zákaz priblíženia…)

Mgr. Michal Frátrik (Okresný súd Trenčín)

Najlepší záujem maloletého dieťaťa pri realizovaní opatrení orgánom sociálno-právnej

ochrany detí a sociálnej kurately

Mgr. Jana Turáková (ÚPSVaR Trenčín, oddelenie SPODaSK)

Dominika a Kufrík pre Kukulíka

Mgr. Júlia Šimeková (Návrat, o.z. Bratislava)

11:15 – 12:00 PRESTÁVKA

Partnerstvá multiinštitucionálnej spolupráce v kontexte násilia páchaného na ženách

Zuzana André, M. A (Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách)

Kazuistika – príklad dobrej praxe (?)

Mgr. Ľubica Matuščinová (CDR Ilava-Klobušice)

Znalecké posudzovanie obetí domáceho násilia – žien a detí

PhDr. Magdaléna Krasulová (súdna znalkyňa)

Faktory ovplyvňujúce (ne)úspešnosť podanej obžaloby pri trestných činoch v súvislosti

s domácim násilím na ženách a deťoch

JUDr. Petronela Prokešová (Okresná prokuratúra Trenčín)

Špecifiká trestno-právneho dokazovania domáceho násilia

Mjr. Mgr. Katarína Belcáková (OR PZ Trenčín)