Kampaň B v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Téma kampane B bola „Šírenie vedomostí o dostupnosti služieb v danom regióne“, primárne zameraná na odprezentovanie Bezpečného ženského domu Luna a Poradenského centra Luna ako pomáhajúcich subjektov poskytujúcich pomoc a podporu obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Cieľovou skupinou je široká verejnosť, primárne ženy a dievčatá.
Zvyšovanie povedomia o násilí považuje LUNA za prvý krok, vedúci k zmene postojov a správania, ktoré podnecujú alebo tolerujú násilie na ženách. Násilie sa dotýka každého z nás a každý môže prispieť k jeho eliminácií.
V rámci tejto kampane, ktorá trvala od 05/2023 do 11/2023 sme realizovali prednášku pre odbornú aj laickú verejnosť dňa 12.07.2023 v priestoroch TSK. Zároveň tiež boli zrealizované štyri prednášky na stredných školách.
Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR.