3. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím"

Dňa 14.11.2019 Bezpečný ženský domov LUNA n.o. a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, s podporou Národnému projektu Podpora ochrany detí pred násilím, organizovali 3. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“. Na podujatí participoval aj Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové stredisko.

Konferencia sa konala pri príležitosti:

– Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním – 18. november

– Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí – 19. November

– Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa – 20. November

– Medzinárodného dňa boja proti páchaniu násilia na ženách – 25. november

Ciele konferencie:

– Multidisciplinárna výmena poznatkov a skúseností z oblasti problematiky domáceho násilia páchaného na ženách a deťoch

– Identifikácia nedostatkov v praxi v procese pomoci obetiam domáceho násilia s dôrazom na potrebu multidisciplinárnej spolupráce subjektov podieľajúcich sa na riešení danej problematiky

– Návrh riešení a postupov na efektívnu pomoc v prospech žien a detí, na ktorých je násilie páchané, aby bolo možné eliminovať sekundárnu viktimizáciu pri riešení akéhokoľvek násilia

– Návrh adekvátnych a účinných postupov na prechádzanie vzniku a elimináciu násilia páchaného na ženách a deťoch

K naplneniu uvedených cieľov konferencie prispeli odborníci, ktorí prijali pozvanie, aby zúčastnených informovali o problematike a nedostatkoch, s ktorými sa v rámci svojich kompetencií stretávajú v procese ochrany žien a detí pred násilím, v kontexte multidisciplinárnej spolupráce a následne diskutovali o možných riešeniach.

V úvode konferencie sa zúčastneným prihovorili zástupcovia inštitúcií, ktoré boli organizátormi odbornej konferencie – riaditeľka Bezpečného ženského domu LUNA n.o. Mgr. Hana Štrbová a riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing. Jan Garamata, MBA.

Dopoludňajšiu časť otvorila psychologička bezpečného ženského domova LUNA n.o. (ďalej len BŽD) Mgr. Diana Horniaková, ktorá vo svojom príspevku informovala o postavení bezpečného ženského domova v procese ochrany žien a detí pred násilím, o zabezpečení najvyššej priority – bezpečia žien zažívajúcich násilie a ich detí, ako aj o základných princípoch práce s obeťou domáceho násilia a koncepcii zariadenia núdzového bývania typu BŽD.

Npor. Mgr. Marcel Spaček z Obvodného riaditeľstva PZ Trenčín sa venoval vo svojom príspevku inštitútu 10 – dňového vykázania zo spoločného obydlia, ktorého podstatou je snaha napomôcť pri ochrane osoby ohrozenej násilím, ak býva s násilníkom v spoločnej domácnosti a je dôvodné podozrenie, že je ohrozený jej život, zdravie a ľudská dôstojnosť. Ide vlastne o určitú formu participácie štátu na nerepresívnom riešení domáceho násilia za súčinnosti polície, pri ktorej sa poskytuje ohrozenej osobe ochrana formou primeraného zásahu do súkromného vzťahu tejto osoby a násilníka.

Mgr. Michal Frátrik – trestný sudca Okresného súdu Trenčín následne informoval prítomných o využití ďalších foriem ochrany pred domácim násilím – o neodkladných opatreniach podľa § 325 CSP, o ich špecifikách, o vývoji zákonnej úpravy neodkladných opatrení ako takých až do súčasnej podoby, o podstate a predpokladoch nariadenia neodkladného opatrenia. V závere na konkrétnych prípadoch priblížil aplikačné problémy súdnej praxe.

Mgr. Ivana Srbová a Mgr. Jana Turáková z oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Trenčín sa vo svojom príspevku zamerali na najlepší záujem dieťaťa pri realizovaní opatrení orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Prítomným sprostredkovali postupy v súvislosti s výkonom kolízneho opatrovaníka, s prijímaním podnetov, zhodnocovaním situácie dieťaťa a rodiny a určovaním miery ohrozenia a následným realizovaním opatrení orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Neopomenuli ani postupy sociálneho kurátora v trestných veciach a skúsenosti so spoluprácou s participujúcimi inštitúciami.

Mgr. Júlia Šimeková z občianskeho združenia Návrat Žilina spolu s dobrovoľníčkou Mgr. Monikou Psotnou uzavreli dopoludňajší blok prednášok príspevkom, ktorý chytil za srdce všetkých prítomných. Trenčianska pôrodnica je jednou zo štyroch pôrodníc na Slovensku, kde majú opustené deti – „Kukulíkovia“ to šťastie, že sa môžu tešiť pohladeniu a objatiu „Dominík“. Dozvedeli sme sa o projekte, vďaka ktorému odborne vyškolení pracovníci/dobrovoľníci – „Dominiky“ pravidelne navštevujú novorodenecké oddelenie, kde sa prihovárajú dieťatkám – „Kukuklíkom“, kolíšu ich, nosia, kŕmia. Deťom sa tak lepšie darí, dotykom je stimulovaný rozvoj ich neuronálnej sústavy a rozvoj základných emočných väzieb.

Zuzana André, M. A. z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách otvorila popoludňajšiu časť odbornej konferencie. Vo svojom príspevku sa venovala potrebe efektívnej spolupráce medzi inštitúciami, ktorých pôsobnosť a kompetencie sa nejakým spôsobom dotýkajú témy násilia na ženách. Zároveň odzneli aj príklady dobrej praxe v zahraničí a v závere informácia o aktuálnej tvorbe regionálnych skupín partnerstiev multiinštitucionálnej spolupráce. Jedným z výsledkov uvedenej spolupráce by mali byť Regionálne akčné plány pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a ich následné napĺňanie a monitoring zo strany inštitúcií zastúpených v tomto partnerstve.

Mgr. Ľubica Matuščinová, psychologička z Centra pre deti a rodinu Ilava – Klobušice v kazuistike, ktorá sa zaoberala konkrétnym prípadom vyšetrovania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, poskytla prítomným podnety na zefektívnenie procesu spolupráce jednotlivých subjektov a skvalitnenie práce s dieťaťom v procese vyšetrovania z pohľadu centra pre deti a rodinu s cieľom čo najefektívnejšie poskytnutej pomoci v súlade s najlepším záujmom dieťaťa.

JUDr. Petronela Prokešová z Okresnej prokuratúry Trenčín vo svojom príspevku priblížila pohľad na faktory ovplyvňujúce (ne)úspešnosť podanej obžaloby pri trestných činoch v súvislosti s domácim násilím na ženách a deťoch. Prítomní sa dozvedeli o spôsoboch rozhodovania v prípravnom konaní ako aj o aplikačných problémoch pri dokazovaní trestných činov na hlavnom pojednávaní v konaní pred súdom.

Mjr. Mgr. Katarína Belcáková z Okresného riaditeľstva PZ Trenčín sa vo svojom príspevku orientovala na náročnosť dokazovania trestných činov domáceho násilia, na špecifiká výsluchov obzvlášť zraniteľnej obete, na nezmyselné opakovanie výsluchov, vypočúvacie miestnosti a potreby znaleckého skúmania.

Do diskusie sa aktívne zapájala prítomná odborná verejnosť – zástupcovia z materských škôl, základných a stredných škôl, z centier pedagogicko – psychologického poradenstva, z referátu poradensko – psychologických služieb, z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresného a krajského súdu, policajného zboru, z centier pre deti a rodinu, občianskych združení, krízových centier, centier voľného času, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Aliancie žien – Cesta späť a podobne.

Z príspevkov jednotlivých odborníkov jednoznačne vyplynulo, že problematika násilia a jej riešenie si vyžaduje komplexný prístup. Na to, aby ženy a deti mali zabezpečenú účinnú pomoc, podporu a ochranu, je potrebná účasť všetkých zainteresovaných inštitúcií a organizácií – ÚPSVaR, orgány činné v trestnom konaní, sociálni pracovníci/pracovníčky, pedagógovia, zdravotnícky personál, a iní). Veríme, že informácie, ktoré na konferencii odzneli napomôžu v praxi k zlepšeniu zabezpečenia koordinovanej účinnej pomoci, podpore a ochrane obetiam domáceho násilia.