Pokračovanie kampane v rámci vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Téma kampane je „Šírenie vedomostí o dostupnosti služieb v danom regióne“, ktorá je primárne zameraná na odprezentovanie Bezpečného ženského domu Luna a Poradenského centra Luna ako pomáhajúcich subjektov poskytujúcich pomoc a podporu obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť, primárne ženy a dievčatá.

Zvyšovanie povedomia o násilí považujeme za prvý krok, vedúci k zmene postojov a správania, ktoré podnecujú alebo tolerujú násilie na ženách. Násilie sa dotýka každého z nás a každý môže prispieť k jeho eliminácií.

V rámci tejto kampane, ktorá trvá od 05/2023 do 11/2023 sme realizovali prednášku pre odbornú aj laickú verejnosť dňa 12.07.2023 v priestoroch TSK a tiež boli zrealizované štyri prednášky na stredných školách..